Ogólne Warunki Sprzedaży SPRZĘTU

Terms and Conditions

Wykonalność Warunków Sprzedaży:

Wszelka sprzedaż sprzętu (zwanego dalej « Produktami ») wprowadzonego do obrotu przez firmę Evernex (zwane dalej « Evernex ») są regulowane wyraźnie i wyłącznie przez niniejsze ogólne warunki. Niniejsze ogólne warunki są systematycznie przesyłane lub przekazywane każdemu Klientowi w celu umożliwienia realizacji zamówienia. W związku z tym zamówienie Produktu oznacza pełną i bezwarunkową akceptację warunków sprzedaży przez Klienta. W przypadku braku pisemnej akceptacji warunków sprzedaży przez Klienta zaakceptowanie każdego Produktu objętego zamówieniem jest równoznaczne z ważną akceptacją tego dokumentu.Niniejsze ogólne warunki będą miały pierwszeństwo przed wszystkimi innymi ogólnymi warunkami zakupu lub poszczególnymi warunkami ustalonymi przez Klienta w jego zleceniach zakupu lub inną dokumentacją handlową, niezależnie od jakiejkolwiek innej klauzuli.. Fakt, że firma Evernex nie kwestionuje postanowień zlecenia zakupu Klienta i/lub innej dokumentacji w danym momencie, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się prawa do skorzystania z tych warunków sprzedaży w późniejszym etapie.

2. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia:

Żadne anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Klienta nie zostanie przyjęta po potwierdzeniu zamówienia przez Evernex, chyba że zostało to inaczej uzgodnione przez Evernex na piśmie, które określi warunki takiego anulowania lub modyfikacji. Żaden Produkt może zostać zwrócony wzamian za noty kredytowe bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Evernex. Wysyłka zakupionych Produktów odbywa się na ryzyko, koszt i odpowiedzialność Klienta. Evernex jest uprawniony do anulowania zamówień oczekujących oraz wszelkich innych zamówień bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ani odszkodowania w przypadku i) opóźnienia lub niewykonania płatności przez Klienta w ramach tego lub jakiegokolwiek innego zamówienia; (ii) naruszenie przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia tego dokumentu, (iii) istotna zmiana warunków dostaw surowców lub komponentów dostarczanych przez osobę trzecią; iv) zdarzenia, na które Evernex nie ma wpływu uniemożliwiające transport Produktów lub dostawę surowców i/lub (v) w przypadku wystąpienia ryzyka niewypłacalności Klienta zgodnie z wymaganymi warunkami i terminami.

3. Cena:

Produkty sprzedawane są po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Ceny są podawane bez wliczonego podatku VAT, Produkty załadowane na ciężarówkę w siedzibie firmy Evernex, z wyłączeniem kosztów transportu, instalacji i uruchomienia, chyba że wyraźnie podano je w ofercie cenowej. Evernex jest uprawniony do modyfikowania cen, jeśli taryfy i warunki sprzedaży własnych dostawców lub usługodawców zostaną zmodyfikowane.

4. Fakturowanie i warunki płatności:

Faktura jest ustalona dla każdej dostawy i wydana, gdy Produkty są zdeponowane w naszym obiekcie do wysyłki. O ile nie zaznaczono inaczej na fakturze, płatności należy uiścić w terminie najpóźniej trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. Evernex zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowej płatności i/lub gwarancji płatności w przypadku, gdy uzasadnia to sytuacja finansowa Klienta.

Odszkodowania korygowane, obliczane na podstawie trzech (3) razy prawnej stopy procentowej, są stosowane automatycznie do kwot zaległych zgodnie z wymienionymi powyżej terminami.

Każdy Klient, który znajduje się w sytuacji zaległej płatności, ponosi również odpowiedzialność poza zlikwidowanymi szkodami za ryczałtową rekompensatę kosztów windykacji w wysokości czterdziestu (40) euro (art. L.441-6 i D.441-5 Francuskiego Kodeksu Handlowego). Jeśli koszty odzyskiwania należności przekraczają tę stawkę, Evernex ma prawo żądać dodatkowego odszkodowania. Ponadto każde opóźnienie w płatności pociąga za sobą automatycznie odszkodowanie ustalone jako kara w wysokości 10% ceny sprzedaży bez podatku VAT, które musi zapłacić Klient. Odszkodowania te będą należne na podstawie prostego wniosku wydanego przez Evernex. W przypadku braku zapłaty przez Klienta raty ustalonej na fakturze, pełna cena Produktu jak również wszelkie kwoty pozostające do spłaty będą musiały zostać opłacone natychmiastowo i według prawa.

W przypadku opóźnień w płatnościach Evernex zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania realizacji dostawy i/lub realizacji jakiegokolwiek zamówienia w toku bez uszczerbku dla innych praw i roszczeń. W przypadku opóźnienia w płatnościach wszelkie płatności, które należałoby dokonać w przypadku innych dostaw, staną się niezwłocznie należne, jeśli Evernex nie zdecyduje się anulować związanych z nimi zamówień. Evernex zachowuje wszelkie zaliczki dokonane przez Klienta bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań lub odsetek, których Evernex może zażądać jako środek zaradczy. Faktury można zakwestionować w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty ich wydania. Po przekroczeniu tego okresu faktury są uznawane za zaakceptowane i nie można ich już zakwestionować. W przypadku przewidywanej płatności nie przyznaje się zniżki.

5. Wysyłka – Dostawy

5.1 Warunki dostawy:

O ile nie określono inaczej w poszczególnych warunkach sprzedaży, Produkty są dostarczane zgodnie z regułą Ex-Works, gdy Produkty załadowane na ciężarówki są zwracane do dyspozycji przewoźnika w naszej siedzibie. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona z przyczyny przypisanej Klientowi, Evernex zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za składowanie zgodnie z warunkami płatności określonymi w artykule 4 powyżej.

Jeśli szczególne warunki przewidują dostawę w miejscu przeznaczenia (“franco”), Evernex lub przewoźnik wyznaczony przez Evernex przewozi Produkty do miejsca dostawy uzgodnionego przez strony. Produkty będą w każdym przypadku wysyłane na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Klienta. Klient ponosi jakiekolwiek ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów od momentu, w którym Produkty są oddawane do dyspozycji w siedzibie firmy Evernex lub są przekazywane do przewoźnika wyznaczonego przez Evernex w imieniu Klienta.

Rozładunek Produktu w miejscu przeznaczenia obywa się zawsze na koszt Klienta bez względu na warunki dostawy.

Das Entladen des Produkts am Bestimmungsort erfolgt stets auf Kosten des Auftraggebers, ungeachtet sonstiger bestehender Lieferbedingungen.

5.2 Czas dostawy:

Czas wysyłki przekazywany Klientowi przez Evernex ma charakter wyłącznie orientacyjny. Evernex zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Opóźnienia dostaw nie pociągają za sobą prawa do odstąpienia od zamówienia przez Klienta, ani do kar, odszkodowania lub odsetek.

5.3 Opóźnione dostawy – Siła wyższa:

Evernex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonania zobowiązania dotyczącego dostawy, które mogą być przypisane Klientowi. Opóźnienia, zakłócenia lub uniemożliwione wykonania zobowiązań Evernex przez zdarzenie Siły Wyższej poza racjonalną kontrolą Evernex lub jego dostawców nie może być postrzegane jako niewywiązanie się ze zobowiązań przez Evernex. Za działanie Siły Wyższej należy uznać każdą przyczynę poza kontrolą Evernex, w tym pożar, strajki, powodzie, epidemie, klęski żywiołowe, ograniczenia dotyczące kwarantanny, wojny, zakłócenia w transporcie, niedobór siły roboczej, surowców lub środków produkcji powodujące, że Evernex nie wywiązuje się ze zobowiązań. W każdym przypadku terminowe dostarczenie zamówienia zależy od terminowej realizacji zobowiązań Klientów wobec Evernex.

5.4 Odbiór produktów:

Renomowane Produkty są przyjmowane i zatwierdzane w momencie ich opuszczenia siedziby firmy Evernex. W przypadku dostawy “Ex-Works”, w sytuacji nieobecności Klienta lub jednego z jego przedstawicieli w momencie dostawy Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie dotyczące ilości Produktów. Gdy produkty docierają do miejsca przeznaczenia, Klient (lub jego przedstawiciel) ponosi odpowiedzialność (niezależnie od warunków dostawy) za kontrolę stanu Produktów przed rozładowaniem Produktów na własną odpowiedzialność. Klient ma obowiązek powiadomić o wszelkich stratach lub uszkodzeniach przewoźnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu trzech (3) dni od otrzymania Produktu. Jedynie Klient ma prawo do zwyczajowego zgłoszenia wątpliwości odnośnie Produktów przewoźnikowi, zgodnie z postanowieniami Artykułów L133-5 i L133-6 Francuskiego Kodeksu Handlowego. Klient zobowiązuje się do rekompensaty wobec firmy Evernex za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w rozładunku Produktu lub niewłaściwego roszczenia wobec przewoźnika w wyznaczonych terminach.

6 . Zgodność produktów – Gwarancja i odpowiedzialno

6.1 Gwarancja:

Sprzedany sprzęt jest zabezpieczony przed wszelkimi wadami materiałowymi i fabrycznymi przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy. Bez uszczerbku dla roszczeń wobec przewoźnika roszczenia dotyczące wyraźnych wad lub niezgodności dostarczonego Produktu w porównaniu z zamówieniem lub dostawą należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu ośmiu (8) dni od dostarczenia Produktu. W przypadku braku powiadomienia o zgłoszeniu zastrzeżeń w wyznaczonym terminie dostarczone produkty są uznawane za zgodne z zamówieniem. Zgodnie z gwarancją jedynym obowiązkiem Evernex wyłączając jakiegokolwiek inny sposób rekompensaty jest wymiana Produktu lub części uznanej za wadliwą przez serwis Evernex. Produkt nie jest zwracany przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Evernex. Evernex ponosi koszty transportu związane z każdą należycie zatwierdzoną i uzasadnioną wadą Produktu wymianą.

Poza wyżej wymienionym okresem gwarancji usługi wsparcia i pomocy mogą być świadczone przez Evernex w ramach ogólnych warunków świadczenia usług Evernex.

6.2 Wyłączenie gwarancji:

Gwarancji nie podlegają (i) wady i uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia i/lub (ii) wady lub usterki spowodowane przez osobę trzecią lub jakiekolwiek incydent poza kontrolą Evernex (transport, wadliwy montaż, brak obsługi technicznej …) ( Iii) wady lub usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania Produktów lub nieprzestrzegania instrukcji dostarczonych przez Evernex lub producenta w zakresie użytkowania Produktu i jego funkcjonowania; (iv) wady wynikające z modyfikacji Produktów, które nie były przewidywane ani zatwierdzone przez Evernex; (v) narażenie Produktów na warunki przekraczające obowiązujące instrukcje w sprawach dotyczących środowiska, oraz (vi) bardziej ogólnie, niewłaściwe użycie Produktów. Ponadto gwarancja nie obejmuje Produktu używanego przez Klienta po odkryciu jego wady bez uprzedniej pisemnej zgody Evernex lub jeśli Klient odmówi Evernex zbadania Produktu w celu ustalenia charakteru niewykonania zobowiązania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnej innej gwarancji, wyrażonej lub sugerowanej.

6.3 Ograniczenie odpowiedzialności:

Evernex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (w szczególności zgodnie z ustaleniami między stronami, a także wszelkimi stratami operacyjnymi, utratą plików, programów i/lub danych, stratami zysków, umów, klientów lub obrotu), które mogłyby być potencjalnie poniesione przez Klienta w wyniku widocznej lub ukrytej wady Produktu i uniemożliwienie jego używania, nawet jeśli Evernex został poinformowany o możliwym wystąpieniu takich szkód. We wszystkich wypadkach odpowiedzialność Evernex za wszelkie szkody poniesione przez Klienta jest w sposób wyraźny i ściśle ograniczona do pięciu procent (5%) ceny sprzedaży bez podatku VAT faktycznie zapłaconej przez Klienta Evernex za wadliwy Produkt.

7. KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI:

Jako istotny i decydujący warunek sprzedaży, Produkty, których przedmiotem jest niniejsza umowa, są sprzedawane na podstawie klauzuli dotyczącej wyraźnego przeniesienia własności Produktów na zapłatę pełnej powiązanej ceny, w tym jej głównych i ubocznych elementów. Postanowienia te nie stanowią przeszkody w przekazaniu Klientowi wszystkich zagrożeń związanych z utratą lub pogorszeniem sprzedanych towarów, jak również wszelkich zagrożeń związanymi ze szkodami, które mogłyby spowodować po dostarczeniu Produktów, jak określono w Artykule 5. powyżej. Klient zobowiązuje się do samodzielnej subskrypcji polisy ubezpieczeniowej obejmującej wszelkie ryzyko związane z Produktem od daty dostawy. Klient musi przechowywać Produkty tak, aby upewnienia się, że nie będą one mylone z innymi produktami, a zwłaszcza posiadać znaki identyfikacyjne. W przypadku zajęcia Produktu lub jakiejkolwiek innej interwencji strony trzeciej, a także w przypadku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, Klient niezwłocznie informuje Evernex, aby Evernex mógł zachować swoje prawa.

Klient nie zadeklaruje ani nie przekaże własności Produktów jako gwarancji. Evernex zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania klauzuli zastrzeżenia własności, która nie będzie w żaden sposób nałożona na nią przez Klienta. W przypadku niewywiązania się z płatności dowolnej raty lub w przypadku naruszenia klauzuli zastrzeżenia własności Klient zobowiązuje się zwrócić Produkty w dobrym stanie i na jego koszt na pierwsze żądanie Evernex. Do chwili obecnej Klient zezwala Evernex na bezpłatny dostęp do swoich pomieszczeń, aby Evernex mógł odzyskać Produkty. Ponadto Evernex jest uprawniony do wypowiedzenia umowy sprzedaży bez odwołania się do decyzji Sądu i ze skutkiem natychmiastowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zwrotu Produktów Klient może być zmuszony do wykonania nakazu sądowego (“ordonnance de référé”) upoważniającego sprzedawcę w oparciu o klauzulę zastrzeżenia własności do odzyskania Produktów na terenie Klienta lub w innym miejscu na wyłączne koszty Klienta. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy w przypadku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, lub podobnej procedury. Jeśli Produkty objęte niniejszą klauzulą zastrzeżenia własności zostaną sprzedane przez Klienta osobie trzeciej, należności Evernex są automatycznie przenoszone na cenę należną Klientowi od jego klienta. Klient zobowiązuje się niezwłocznie i na pierwsze żądanie przekazać Evernex wszystkie przydatne informacje i dokumenty dotyczące nabywcy Produktów. Każda zaliczka otrzymana przez Evernex będzie należała do Evernex.

8. Poufność:

Klient potwierdza, że wszelkie informacje, dane i dokumentacja biznesowa o dowolnym charakterze, metodach, wiedzy, kodzie źródłowym, procesach produkcyjnych wykorzystywanych lub wdrażanych przez Evernex w ramach niniejszej umowy są i pozostaną wyłączną własnością Evernex i mają charakter poufny. W konsekwencji Klient zobowiązuje się nie ujawniać takich informacji, danych i dokumentacji osobom trzecim i/lub nie wykorzystywać ich na własny rachunek lub w imieniu osób trzecich bez uprzedniej i wyraźnej zgody Evernex. Klient zobowiązuje się zwrócić Evernex na jej pierwsze żądanie wszystkie informacje, dane i dokumenty otrzymane od Evernex w celu realizacji niniejszej umowy. Klient zobowiązuje swoich partnerów handlowych, pracowników lub przedstawicieli do przestrzegania obowiązku poufności identycznego z ustalonym w niniejszej umowie oraz zachowuje nienaruszalność i musi wypłacić odszkodowanie firmie Evernex w przypadku naruszenia obowiązku poufności przez partnerów handlowych, pracowników lub przedstawicieli handlowych. To zobowiązanie poufności będzie obowiązywać nawet po wygaśnięciu stosunków umownych między Stronami i wiąże Klienta, dopóki związane z nimi informacje, dane i/lub dokumenty nie należą do domeny publicznej.

9. Sonstiges:

9.1. Zmiany umowy:

Niniejsze ogólne warunki wraz ze określonymi warunkami stanowią umowę sprzedaży regulującą relacje między stronami. W przypadku sprzeczności lub trudności w interpretacji zastosowanie mają określone warunki. Umowa sprzedaży może zostać zmodyfikowana jedynie poprzez poprawkę na piśmie podpisaną przez obie Strony.

9.2. Rozdzielność postanowień umowy:

Jeśli jedno z postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nielegalne lub nieważne przez Sąd właściwy zgodnie z prawem właściwym dla niniejszej umowy, niniejsza klauzula będzie zmodyfikowana w celu odzwierciedlenia w jak największym stopniu początkowych zamiarów i wspólnych intencji stron zgodnie z obowiązującym prawem, natomiast pozostałe postanowienia umowne w pełni pozostają w mocy.

9.3. Odstąpienie od wykonania prawa przysługującego stronie umowy:

Wyraźnie stwierdza się, że żadne niepowodzenie lub opóźnienie powołania się na postanowienia niniejszej umowy przez obie Strony nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się umowy.

Wszelkie zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków jest wiążące za pisemną zmianą podpisaną przez obie Strony.

9.4. Cesja umowy:

Wyraźnie stwierdza się, że Klient nie może przydzielić ani przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Evernex.

10. Prawo właściwe – Jurysdykcja:

10.1 Język:

Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku francuskim i angielskim. W przypadku sprzeczności lub trudności w interpretacji stosuje się wersję francuską.

10.2 Prawo właściwe:

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, szczególne warunki i wynikające z nich transakcje sprzedaży i zakupu podlegają prawu francuskiemu, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Wyłącza się stosowanie przez Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, opracowanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

10.3 Jurysdykcja:

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz wszelkie spory dotyczące stosunków handlowych między Stronami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądów biura korporacyjnego Evernex, bez względu na zaakceptowane formy płatności, łącznie z przypadkami stosowania procedury powództwa (“référés”), wniosków o wydanie nakazu (“procédure sur requête”), działań w zakresie gwarancji lub wielu pozwanych, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Fale conosco

Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo

Vamos trabalhar juntos

Poproś o wycenę